Naskah Panatacalagara dina Acara Paturay Tineung Sakola

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahilladzi aujaba ‘alaina bil jama’ah wa nahana ‘anit tafaruqi wal ‘adawah. Ash-shalatu was salamu ‘ala rasulillah, sayyidina Muhammadibni ‘abdillah wa ‘ala alihi wa shahbihi wa maw walah, amma ba’du.

Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu Maha Kawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyana nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umat sadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin.

panatacalagara, perpisahan , runtuyan, acara, biantara

Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah.
Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir di dieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XI anu diluluguan ku kulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara.

Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta :
Kahiji, bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur’an.
Kadua, sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia
Katiluna, biantara
Kaopat, unjukan paturay tineung
Kalima, ngadugikeun tutungkusan
Kagenep, béwara juara
Katujuh, hiburan
Kadalapan, du’a/tutup.

Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku ‘aosan basmallah sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimah basmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

Atuh masih kénéh dina raraga bubuka, supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaring barokah, mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci Al Qur’an. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur’an, sim kuring ngahaturanan ka Patugas.
(Patugas ngagalindeng maos Al-Qur’an dugi ka tutas. Sabada tutas, panata calagara neruskeun nataan acara)

Para wargi sadaya, réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur’an anu parantos di’aoskeun. Pamudah-mudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tina dawuhan Allah, urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar aya dina ridlo Allah SWT, amin.

Ngalincak kana acara anu kadua, nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anu ngaluluguan ieu acara. Ka pupuhu panitia, atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan.
(pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna)


mc , perpisahan, paturai tineung, siswa, contoh biantara, runtutan acara

Dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah.
Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia, anu parantos ngabéjérbéaskeun undek-undak kereteg manahna, kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. Atuh aterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. Kanggo biantara anu kahiji, anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. Jawa Barat, nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. Mangga kanggo biantara kahiji sim kuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari, ka Kersana Bapa Haji Moh. Hayat Arifin, sumangga dihaturanan …..